Małżeństwo

 

Sakramenty-MalzenstwoMiłosierny Ojciec niebieski obdarowuje swoje dzieci licznymi łaskami. Przez Chrystusa, mocą Ducha Świętego, uświęca w sakramentach nas, ludzi, udzielając nam odpowiedniej pomocy do wypełnienia wyznaczonych zadań. Takie uświęcenie i umocnienie dokonuje się również w sakramencie małżeństwa, w którym Chrystus, mocą swojego Ducha, doskonali miłość mężczyzny i kobiety i wyznacza im odpowiedzialne zadania do spełnienia w rodzinie, a przez nią w Kościele i w świecie.

1. Małżeństwo i sakrament małżeństwa

Zwróćmy uwagę na różnicę, jaka istnieje między małżeństwem, a sakramentem małżeństwa. Jedno i drugie jest z ustanowienia Bożego. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, który posiada charakter doczesny. Ziemskie są cele małżeństwa. Pierwszym z nich jest wzajemna pomoc zarówno w organizowaniu codziennego życia, jak i w harmonijnym rozwoju ducha i ciała. Drugim, przekaz życia. Trzecim, wychowanie dzieci. Małżeństwo tworzy dom potrzebny do wychowania dzieci.

W planach Boga od samego początku małżeństwo jest monogamiczne i nierozerwalne. Monogamiczne, to znaczy jeden mężczyzna posiada jedną żonę. Jest to wyraźnie objawione w Piśmie Świętym. Obok Adama nie ma drugiej kobiety i obok Ewy nie ma drugiego mężczyzny. Grzech jednak i słabość ludzka naruszyła to Boże prawo, zarówno w dziedzinie monogamii, jak i nierozerwalności. Czytając Stary Testament napotykamy teksty, w których jest mowa o tym, że jeden mężczyzna ma kilka, a nawet kilkaset żon. Było to podyktowane najczęściej pragnieniem posiadania wielkiej ilości potomstwa. Również w Starym Testamencie Mojżesz wprowadza tak zwany „list rozwodowy”. Czyli prawne złagodzenie Bożego prawa.

Chrystus, przychodząc na ziemię, chce rekonstruować Boże prawo i ukazać człowiekowi najprostszą drogę do szczęścia. Licząc się ze słabością człowieka, chce przywrócić nierozerwalność małżeńskiego związku. Ponieważ jednak człowiek jest słaby, trzeba go umocnić łaską, i dlatego Chrystus czyni małżeństwo ludzi wierzących sakramentem, czyli miejscem szczególnej obecności Boga i źródłem łask. Do czasów Chrystusa nie było sakramentalnego małżeństwa, było tylko małżeństwo. Poza Kościołem nadal jest tylko małżeństwo. Dlatego te złagodzenia w prawie małżeńskim, o których wspomina Stary Testament, można obserwować na przykład w islamie, który dopuszcza, by jeden mężczyzna mógł mieć wiele żon. Chrystus jednak przypomina: Od początku tak nie było, przypomina to podstawowe Boże prawo, ale i udziela łaski do jego zachowania.

Sakrament małżeństwa wytycza również dodatkowy cel małżonków — to już nie tylko wzajemna pomoc, to nie tylko przekaz życia, to nie tylko troska o odpowiednie wychowanie dzieci, ale również troska o zbawienie współmałżonka i o zbawienie dzieci. Ten religijny wymiar troski o najwyższe wartości jest zawarty w sakramencie małżeństwa. Małżeństwo ma charakter doczesny, sakrament małżeństwa ma wymiar wieczny. O tym zapomnieć nie wolno, dlatego że przy uwzględnieniu tego wymiaru inne są konsekwencje zawarcia małżeństwa, inne zaś przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Przez sakrament małżeństwa Chrystus jest na stałe obecny wśród małżonków. Chciałbym przypomnieć tę fundamentalną prawdę. Jeśli ktoś decyduje się na małżeństwo, szuka współmałżonka, podają sobie w duchu przyjaźni ręce, przyrzekają wspólną wędrówkę przez życie i od tego momentu próbują dostosować wzajemnie kroki do siebie. Do małżeństwa przychodzi sam mężczyzna, sama kobieta. Po przysiędze idą w życie razem, we dwoje. Inaczej jest w sakramencie małżeństwa. Do sakramentu małżeństwa przyprowadza Chrystus mężczyznę i kobietę. On ich łączy i On z nimi pozostaje na zawsze. Tu mamy ten istotny rdzeń różnicy między małżeństwem a sakramentem małżeństwa. Pierwsze jest, zgodnie z prawem naturalnym, i posiada wymiar doczesny. Drugie jest dziełem łaski. W małżeństwie jest dwoje ludzi. W sakramentalnym małżeństwie od ołtarza odchodzi troje: mąż, żona i wśród nich na całe życie Chrystus. Wierzący ślubują swoją wierność wobec Boga i Kościoła i dostosowują swoje kroki nie wzajemnie do siebie, tylko do Chrystusa, on do Chrystusa i ona do Chrystusa. Z tej wierności Chrystusowi nie mogą zrezygnować. Nawet jeśli zawiodła jedna strona, to skoro przysięga została złożona wobec Chrystusa, druga strona musi przysięgi dochować. W przysiędze sakramentalnego małżeństwa padają niezwykle doniosłe słowa: „Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg”. To jest program wspólnego życia.

Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli w sakramencie małżeństwa małżonek próbuje dostosować kroki do drugiego człowieka, rezygnując zupełnie z siebie, to małżeństwo nigdy nie będzie szczęśliwe. Jest bowiem zbudowane na ofierze, na rezygnacji jednego na rzecz drugiego. Szczęśliwe małżeństwo jest możliwe tylko wtedy, kiedy jeden i drugi zrezygnuje ze swojego kroku i stworzą nowy krok. Ten nowy krok w duchu miłości, w oparciu o Boże prawo, gwarantuje szczęście małżeńskie.

Chciałbym krótko przypomnieć ewangeliczne wyjaśnienie samej przysięgi. „Ślubuję ci miłość” — chodzi tu o miłość wzajemną, o której Chrystus mówił w Wieczerniku, gdy umywał Apostołom nogi. „Ślubuję ci miłość”, to znaczy gotowość umywania twoich nóg, to znaczy gotowość przebaczenia. W tym życiu nie da się chodzić z czystymi nogami, ciągle trzeba sobie wzajemnie przebaczać. Małżeństwo jest drogą ciągłego, wzajemnego przebaczania. To jest ta miłość wzajemna objawiona w Wieczerniku przez Chrystusa na przykładzie umycia nóg.

„Ślubuję ci wierność”, czyli wyłączność, stuprocentowe zaangażowanie w rozwój tylko tej jednej miłości. Świadomie rezygnuję z każdego nowego spotkania.

„Ślubuję ci uczciwość”, to znaczy, możesz na mnie polegać, ja cię nie zawiodę. Uczciwość jest fundamentem zaufania; gdzie się pojawia nieuczciwość, czyli kłamstwo, tam znika zaufanie.

„Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”, to znaczy, możesz na mnie liczyć do końca mojego życia.

Pan Bóg bardzo poważnie traktuje człowieka, wkładając w jego ręce odpowiedzialność za drugiego człowieka. Słowa współmałżonka, które padają wobec Boga i Kościoła, są programem rodzinnego szczęścia na całe życie. Nie dziwmy się, że Kościół, który stoi na straży Bożego prawa, równie poważnie traktuje człowieka. Jeśli ktoś publicznie powiedział: ślubuję wierność, miłość, uczciwość oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”, to to słowo coś znaczy. Wypowiedziane przed Bogiem staje się miarą wielkości człowieka. Drugi może odejść, ale moje słowo — dane przed Bogiem — musi być dochowane.

Dalszy ciąg refleksji nad tajemnicą sakramentu małżeństwa za tydzień. Dziś dziękujemy za bogactwo łask otrzymanych w naszym rodzinnym domu; każdy z nas, od poczęcia, przez serce i ręce ojca, matki, rodzeństwa odebrał od Boga tysiące darów. Dziś dziękujemy za nie, za dary radosne i bolesne doświadczenia, za nasz rodzinny dom. Prośmy Boga, abyśmy umieli budować dom, obojętnie czy jesteśmy powołani do małżeństwa, czy nie. Każdy z nas winien budować rodzinny dom, w którym inni czują się dobrze, bezpiecznie i wiedzą, że zostaną w nim ubogaceni.

2. Nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego

Przypominam, że zasadnicza różnica między małżeństwem a sakramentem małżeństwa polega na tym, że sakrament małżeństwa daje małżonkom prawo do Komunii świętej, czyli do wędrowania przez życie z Chrystusem. Jeśli zatem chrześcijanin rezygnuje z sakramentu małżeństwa i zawiera — jak to zwykliśmy mówić — tylko małżeństwo cywilne, rezygnuje tym samym z udziału w Eucharystii i zamyka sobie drogę do Komunii świętej.

Szafarzami sakramentu małżeństwa są sami małżonkowie. Kapłan jest tylko świadkiem i w imieniu Kościoła ma dopilnować, by sakrament małżeństwa został zawarty ważnie i godziwie. Kapłan błogosławi już zawarte sakramentalne małżeństwo. W tej sytuacji gdyby było trudno o kontakt z kapłanem, chrześcijanie mogą sobie udzielić sakramentu małżeństwa. Takie sytuacje istniały między innymi przez długie lata na terenie Związku Radzieckiego. Wystarczy wtedy dwóch wiarygodnych świadków, wobec których zawiera się ważny sakrament małżeństwa.

Mówię o tym, by przypomnieć, że spośród siedmiu sakramentów ustanowionych przez Chrystusa człowiek świecki jest szafarzem dwóch: może udzielić chrztu świętego oraz zawrzeć sakramentalne małżeństwo. Nieprawdą jest zatem, że kapłan czy biskup może udzielić wszystkich sakramentów, bo nie może udzielić sakramentu małżeństwa. Jest to przywilej chrześcijanina, który przysięga miłość, wierność i uczciwość małżeńską współmałżonkowi.

Jeśli chodzi o nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego, to Chrystus przypomniał, że już małżeństwo jest nierozerwalne: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ze względu na niedojrzałość ludzi w Starym Testamencie Mojżesz wprowadził tak zwany „list rozwodowy”, czyli w pewnych sytuacjach zgodzono się na rozwód. Chrystus uchyla ten punkt prawa Mojżeszowego. W Jego Kościele „list rozwodowy” nie powinien istnieć. Jezus odwołuje się do decyzji Boga, przypominając Jego odwieczny zamysł wobec człowieka: …mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ścisle, że stają się jednym ciałem.

W Nowym Testamencie dochodzi jeszcze dodatkowy argument za nierozerwalnością. Pan Jezus w Wieczerniku ogłasza przykazanie wzajemnej miłości i wyraźnie zaznacza: Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Miłość przyjaźni może istnieć pomiędzy mężczyznami, kobietami, może wykraczać poza rodzinę, ale najczęściej spotykamy tę wzajemną miłość w małżeństwie. Jeśli w małżeństwie rzeczywiście ludzie do tej miłości dorastają i są gotowi wzajemnie sobie umywać nogi, czyli ciągle przebaczać, to nie ma żadnych sytuacji, w których można by było mówić o rozłamie małżeństwa. Wielokrotnie mąż i żona każdego dnia są gotowi wzajemnie sobie przebaczyć, a jeśli tak jest, to co może spowodować rozbicie małżeństwa?

Po tym poznają, żeście uczniami moimi. Jest to znak dla świata, nie dziwmy się więc, że świat tak mocno zaatakował małżeństwo, tak bardzo walczy o prawo do rozwodu. Chce bowiem zniszczyć czytelność tego znaku, który Chrystus w Wieczerniku ustanowił. W Kościele rozwód nie istnieje, istnieją natomiast sytuacje, w których z punktu widzenia prawa można stwierdzić, że dane małżeństwo od samego początku było nieważne, to znaczy, że nie było sakramentu małżeństwa. Na przykład: młodzi zawierają w kościele sakramentalny związek, na weselu obecnych jest dwustu gości, a za tydzień okazuje się, że on przedstawił fałszywe dokumenty. W rzeczywistości ma żonę, już dawno zawarł małżeństwo sakramentalne, na co są dowody. To drugie małżeństwo nie jest wówczas ważne, nigdy nie było ważne. Albo okazuje się, że małżonkowie są niezdolni do współżycia, potwierdzają to badania lekarskie, to małżeństwo od początku było nieważne, mimo że było przy ołtarzu, mimo że złożono przysięgę. Było nieważne, bo nie zostały spełnione podstawowe warunki. Ktoś inny potrafi udowodnić, że został przez szantaż zmuszony do zawarcia małżeństwa, jego małżeństwo nie jest ważne.

Chciałbym prosić, abyście w rozmowach z ludźmi nie mówili, że w Kościele jest rozwód. Nie ma rozwodu. Natomiast jest możliwość udowodnienia nieważności zawartego małżeństwa. Czyli stwierdzenia, że sakramentu małżeństwa nie było.

Przy tej okazji chciałbym odpowiedzieć na zarzut, iż za pieniądze lub znajomości taką sprawę można załatwić, jeśli nie w urzędzie biskupa, to w Kurii Watykańskiej. Bardzo tu łatwo o oczernienie. Wiemy jednak, że gdziekolwiek są ludzie, gdzie jest prawo, tam może być jakieś nadużycie. Z tego jednak nie wynika, że jeśliby ktoś faktycznie zawarł małżeństwo, a postarał się nieuczciwymi środkami o stwierdzenie, że jest ono nieważnie zawarte, jest usprawiedliwiony. Popełnia grzech, a w oczach Boga to sakramentalne małżeństwo i tak jest zawarte. Dlatego, jeśliby nawet taka sytuacja zaistniała, mielibyśmy do czynienia z nadużyciem i grzechem, a nie z faktycznym stwierdzeniem nieważności małżeństwa.

Każdy rozpad małżeństwa jest źródłem dramatu. Dziś najczęściej jest to owoc niedojrzałości ludzi, którzy podchodzą do małżeństwa, i dowód braku odpowiedzialności za siebie i za współmałżonka. Wiadomo, że ciało znacznie szybciej dojrzewa do małżeństwa, aniżeli duch. Tymczasem o jedności małżonków decyduje nie ciało, ale właśnie duch. Chodzi o dojrzałość i odpowiedzialność za wzajemną miłość. Rozpad małżeństwa jest wielkim nieszczęściem dla małżonków, dla dzieci, dla Kościoła, dla narodu, a nawet całej ludzkości. Dorośli, którzy doprowadzają do rozdarcia małżeństwa, nigdy nie są bez winy, czasem ta wina jest na samym początku, kiedy dobiera się nieodpowiedniego człowieka, ale zawsze ona jest. Niewinne są cierpiące dzieci i one najgłębiej przeżywają ten dramat.

Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej sytuacji. Dziś często spotykamy atak na Kościół, że jest nieżyciowy, bo nie uznaje rozwodów. Powiem jasno: nawet gdyby wszyscy chrześcijanie się rozwiedli, Kościół i tak nadal nie będzie uznawał rozwodów, bo nie może poprawiać Boga. Kościół stoi na straży Bożego prawa, a nierozerwalność małżeństwa to jest prawo Boskie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że ci, którzy w dyskusji często w bardzo ostrej formie krytykowali Kościół za nieludzkie podejście do małżeństwa, wtedy gdy umierali i w spokojnej rozmowie podsumowywali życie, stwierdzali: księże, my dobrze wiemy, że nierozerwalność małżeństwa jest jedyną słuszną drogą, że Kościół nie może z tego ustąpić. Ich wyznania szły po linii: byłbym szczęśliwy, gdybym dochował wierności żonie, bo życie moje wyglądałoby zupełnie inaczej. Człowiek z perspektywy lat przyznaje rację Kościołowi. Sam poszedł inną drogą, ale zasada, którą wskazuje Kościół, jest niepodważalna. Inaczej to wygląda wtedy, gdy się walczy o rozwód, a zupełnie inaczej, gdy obiektywnie popatrzy się na prawo Boże.


3. Przydatne informacje

PRZYGOTOWANIE NARZECZONYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. Zarezerwowanie terminu ślubu ok. 6 miesięcy przed ślubem (dzień i godzina).
2. Spisanie Protokołu Przedślubnego w kancelarii parafialnej parafii, gdzie będzie pobłogosławione małżeństwo (3 miesiące przed ślubem). Należy przedstawić dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • świadectwa chrztu,
 • świadectwa bierzmowania,
 • świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej z ostatnich klas szkół lub Indeks Formacji katolickiej,
 • świadectwa ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej,
 • świadectwo ukończenia Katechizacji Przedślubnej.

3. Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego celem wybrania Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egzemplarze) i dostarczyć do kancelarii parafialnej (1 – 2 miesiące przed ślubem). Do USC należy zabrać:

 • dowody osobiste,
 • wyciągi aktu urodzenia,
 • pieniądze na opłatę skarbową.

4. Poprosić proboszcza (ów) swoich parafii o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych (najlepiej miesiąc przed ślubem) okazując odpowiedni dokument
5. Odbyć dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź potwierdzona dokumentem)
6. Zaplanować dwie osoby (mężczyznę i kobietę) dorosłe na świadków sakramentu.

KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA DLA MŁODZIEŻY, KTÓRA UKOŃCZYŁA SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ:

MATERIAŁ DO W/W KATECHIZACJI:

Wstęp

1. Potrzeba przygotowania do małżeństwa.
2. Przygotowanie dalsze (moje środowisko wychowania).
3. Przygotowanie bliższe (obecny “kurs przedmałżeński”).
4. Przygotowanie bezpośrednie (katechizacja przedślubna – 3 miesiące przed ślubem).
5. Omówienie specyfiki obecnej katechizacji (spotkania, obecność, tematyka…).

I Konferencja – Powołanie – rodzaje powołania życiowego.

1. Definicja powołania.
2. Powołujący Bóg i powoływany człowiek.
3. Rodzaje powołania (kapłaństwo, życie zakonne, małżeństwo, stan wolny, instytut życia konsekrowanego).
4. Kryteria powołania małżeńskiego:

 • Płciowość znakiem powołania małżeńskiego.
 • Powołanie do tworzenia wspólnoty osób.
 • Powołanie do wspólnoty z Bogiem w służbie życiu.
 • Powołanie do apostolstwa.

II Konferencja – Małżeństwo wg planu Bożego.

1. Rdz 2, 18-24 – stworzenie kobiety (“Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam”, “uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc”, “Pan Bóg z żebra mężczyzny zbudował niewiastę”, “dlatego mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” – “isz – isza”, “mężczyzna – mężyna”.
2. Miłość – podstawowym zadaniem małżeństwa.

 • biologiczna = seks.
 • erotyczna, uczuciowa = eros.
 • duchowa = agape, caritas.
 • oblubieńcza = małżeństwo.
 • 1 Kor 13, 1-13 Hymn o miłości.

3. Wierność, nierozerwalność (Mt 19, 3-6 – “Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”).
4. Uczciwość małżeńska.
5. Rozwód – sprzeniewierzenie się wierności, separacja, stwierdzenie nieważności małżeństwa.
6. Monogamia.
7. Ef 5, 2a. 21-33 – “Żony poddane mężom, mężowie mają ich kochać jak własne ciało.
Wzorem jest miłość Chrystusa do Kościoła”.
8. Małżeństwo jest sakramentem.
9. Przekazywanie życia (Rdz 1, 28 “Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”).

III Konferencja – Kto jest powołany do małżeństwa – przeszkody małżeńskie.

1. Wiek.
2. Niezdolność płciowa.
3. Węzeł religijny.
4. Małżeństwa mieszane.
5. Pokrewieństwo i powinowactwo.
6. Choroby psychiczne.
7. Odchylenia patologiczne (perwersja seksualna, nimfomania, satyriatyzm, alkoholizm, sadyzm, histeria…).
8. Podstęp.
9. Przymus, ciężka bojaźń.
10. Występek – uśmiercenie współmałżonka.

IV Konferencja – Występki przeciwko naturze małżeństwa.

1. Aborcja (zabicie człowieka, rodzaje aborcji, polskie prawo dotyczące problemu aborcji, ekskomunika, syndrom post aborcyjny, odpowiedzialność za grzech aborcji…).
2. Antykoncepcja (oddzielenie seksu od prokreacji, rodzaje antykoncepcji i ich szkodliwość…).

 • Trwałe ubezpłodnienie – sterylizacja (podwiązanie jajowodów lub nasieniowodów).
 • Stosunek przerywany jako niewłaściwe współżycie.
 • Antykoncepcja mechaniczna.
 • Antykoncepcja chemiczna.
 • Antykoncepcja farmakologiczna – hormonalna.
 • Środki poronne – abortywne (np. tabletki wczesnoporonne, spirala wewnątrzmaciczna).
 • Unikanie potomstwa (przeciwstawianie się istocie małżeństwa, problem demografii).

V Konferencja – Narzeczeństwo.

1. Czystość przedślubna.
2. Poznanie partnera (poglądy na zasadnicze kwestie życiowe, temperament = zalety i wady, zdrowie, podstawy bytu materialnego, środowisko współpartnera.

 • Dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, ekonomiczna, psychiczna).
 • Przygotowanie życiowe (wykształcenie, praca, wojsko, mieszkanie, zabezpieczenie materialne…)
 • Zaręczyny.

VI Konferencja – Wychowanie dzieci powinnością małżonków.

1. Definicja wychowania.
2. Modele wychowawcze.
3. Wychowanie “bezstresowe”.
4. Wychowanie religijne.
5. “Verba docent, exempla trahunt” – własny przykład.
6. Rytuał rodzinny.

VII Konferencja – Ślub katolicki i wesele.

1. Dokumenty do ślubu.
2. Małżeństwo konkordatowe.
3. Protokół przedślubny.
4. Rytuał domowy (błogosławieństwo rodziców).
5. Rytuał w kościele (“Obrzędy sakramentu małżeństwa”).
6. Spowiedź przedślubna.
7. Wesele bezalkoholowe.
8. Nieustanna troska o miłość.
9. Świętowanie rocznic ślubu.

KURS PRZEDŚLUBNY W „PORADNI RODZINNEJ”

MATERIAŁ DO W/W KATECHEZY:

I. SAKRAMENTALNA MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA

A. Znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa:

 1. małżeństwo jako znak jedności pomiędzy Chrystusem i Kościołem (Ef 5, 2a. 25-32),
 2. istota i warunki jedności,
 3. umowa małżeńska fundamentem miłości (charakter umowy, odpowiedzialność i skutki),
 4. warunki realizacji zobowiązań małżeńskich.

B. Miłość narzeczeńska, małżeńska i rodzicielska (1 Kor 12, 31-13, 9):

 1. cel i zadania narzeczeństwa,
 2. natura miłości narzeczeńskiej,
 3. cele i zadania miłości małżeńskiej,
 4. miłość a odpowiedzialne rodzicielstwo.

II. GODNOŚĆ MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

A. Etyczne aspekty miłości małżeńskiej (Ga 5, 13-25):

 1. moralność chrześcijańska a etyka,
 2. normy etyczne miłości małżeńskiej,
 3. rola dojrzałego sumienia,
 4. nieetyczne wyrazy miłości.

B. Kultura pożycia małżeńskiego:

 1. osobowy charakter miłości małżeńskiej,
 2. różnice w przeżywaniu miłości mężczyzny i kobiety,
 3. znaczenie czystości małżeńskiej,
 4. istota pełnego zjednoczenia małżeńskiego.
 5. troska o postawę obdarowywania.

III. ŚWIĘTOŚĆ DARU ŻYCIA

A. Rodzina w służbie życiu:

 1. życie jest darem, współpraca Boga i człowieka,
 2. płciowość a płodność,
 3. płodność a miłość,
 4. miłość a świętość,
 5. normy etyczne w dziedzinie przekazywania życia.

B. Znamiona śmierci w rodzinie:

 1. zagrożenia miłości rodzinnej (alkohol, pornografia, rozwiązłość, nierząd, cudzołóstwo – zdrada, gwałt),
 2. występki przeciw życiu (postawa antykoncepcyjna, aborcja, eutanazja),
 3. kryzys wspólnoty (separacja, rozwód).

 

Więcej o sakramencie małżeństwa: