ZAPYTANIE CENOWE- Termomodernizacja budynku Kościoła w Ożannie

226

ZAPYTANIE CENOWE- Termomodernizacja budynku Kościoła w Ożannie

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamawiający:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA W TARNAWCU

37-33 Kuryłówka 347

(17) 243 80 93

parafia@tarnawiec.pl

NIP: 816-136-84-07

REGON: 040041516

Zadanie dofinansowane:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

Dotacja z zakresu poprawy jakości powietrza

na finansowanie zadania pn:

Termomodernizacja budynku Kościoła w Ożannie.

1. Zakres i opis robót:

1.1. Lokalizacja.

Jednostka ewidencyjna 180803_2 – Kuryłówka

Obręb 0049 – Ożanna

Działka nr ew. 183/1

1.2. Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowy budynek to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby kultu religijnego – kościół rzymsko-katolicki. Rok budowy 1993.

Powierzchnia zabudowy – 176,30 m2

Kubatura części ogrzewanej – 1266,80 m3

Powierzchnia użytkowa – 164,99 m2

Powierzchnia ogrzewana budynku – 235 m2

Wysokość kondygnacji w świetle 2,5/2,3/8,1 m

Istniejący budynek jest obiektem wolnostojącym. Jest to budynek trzykondygnacyjny – parter , piętro i poddasze. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, odgromową, wodną, woda z sieci wodociągowej, instalacja kanalizacji sanitarnej. Brak instalacji c.w.u. ogrzewanie elektryczne.

Podłogi na gruncie betonowa, nieocieplona. Ściany zewnętrzne SZ-51 wykonane są z pustaków żużlobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, niedocieplone. Ściany zewnętrzne SZ-15 drewniane nieocieplone

Dach (DACH-OCIEP) o konstrukcji drewniano żelbetowej kryty blachą docieplony wełną mineralną o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła
λ=0,052 W/mK.

Strop pod nieogrzewanym poddaszem (STR-PN) o konstrukcji żelbetowej docieplony wełną mineralną o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła
λ=0,052 W/mK.

Stolarka okienna drewniana i stalowa o współczynniku przenikania ciepła U=3,5/5,1 W/m2K Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana o współczynniku przenikania ciepła U=3,5 W/m2K.

Ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych konwektorowych

Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. Brak regulacji ilości napływającego powietrza.

1.3. Zakres rzeczowy robót w zapisie ogólnym.

Zaplanowane roboty budowlane:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż energooszczędnych sprężarkowych pomp ciepła powietrze-powietrze typu split – 4 szt. po 4 kW. Dodatkowymi elementami będą podstawowe systemy monitoringu i sterowania: czujniki temperatury,  liczniki ciepła itp.

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej fotowoltaicznej o mocy min. 2,08 kW w systemie on-grid jako pokrycie zapotrzebowania obiektu w energię elektryczną powierzchnia czynna 13,09 m2,

3. Docieplenie przegród zewnętrznych, tym:

– docieplenie ściany zewnętrznej SZ-51 o powierzchni 308,410 m2 styropianem EPS o współczynniku przewodzenia ciepła min 0,032 [W/mK] i grubości 10 cm, – docieplenie ściany zewnętrznej SZ-15 o powierzchni 6,65  m2 styropianem XPS o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 [W/mK] i grubości 10 cm

– docieplenie dachu DACH-OCIEP o powierzchni 357,47 m2 wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 [W/mK] i grubości 8 cm

5. Wymiana okien zewnętrznych:

– wymiana okien – 6 szt. o powierzchni 14,3 m2 na okna o współczynniku  przenikania ciepła Uw>=1,1 [W/m2K]

– wymiana okien – 10 szt. o powierzchni 30,72 m2 na  okna  o  współczynniku przenikania ciepła Uw>=1,1  [W/m2K]

6. Wymiana drzwi zewnętrznych – wymiana drzwi głównych i bocznych- 3 szt. na drzwi o współczynniku przenikania ciepła Uw>=1,3 [W/m2K]

1.4. Dokumenty w oparciu, o które należy wycenić ofertę

1) Kompleksowy audyt energetyczny budynku wykonany przez EKO-DEKS Krzysztof Szczotka z marca 2017

(dokument załączony)

2) Przedmiar robót wykonany na podstawie kosztorysu Inwestorskiego z dnia 21.04.2021

(dokument załączony)

3) roboty dodatkowe wycenione przez wykonawcę podczas wizji w terenie, niezbędne do właściwej realizacji zadania

(wynagrodzenie ryczałtowe, a w związku z powyższym zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji technicznej, opisów, wyjaśnień Zamawiającego lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.)

1.5. Wnioski końcowe

Całość robót wykonywana będzie na działce Inwestora. Wykonane roboty nie zmienią istniejących stosunków wodnych, nie wpłyną również negatywnie na istniejącą roślinność, powierzchnię ziemi, glebę, oraz wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie robót należy zachować zasady ochrony środowiska.

2. Warunki zadania:

2.1. Wykonanie zadania na bazie przedstawionych i opisanych warunków.

2.2. Należy w cenie ryczałtowej ująć wszelkie niezbędne zdaniem Wykonawcy roboty w celu zakończenia zadania i oddaniu do użytkowania (wskazana lub wręcz wizja w terenie)

2.3. Fakturowanie – jednorazowo po wykonaniu robót i odbiorze przez Zamawiającego.

2.4. Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

2.5. Ostateczne warunki gwarancji zostaną ustalone przed podpisaniem umowy z zastrzeżeniem bezwzględnego utrzymania okresu gwarancji i rękojmi jak podano w ust. 2.4.

2.6. Okres związania ofertą – wymagane 30 dni od dnia składania ofert

2.7. Wymagania dotyczące doświadczenia. Wykazanie co najmniej 1 roboty o podobnym charakterze i warunkach wykonania (w całości roboty termomodernizacyjne elewacji i montażu PV lub po jednej robocie dla każdej branży, o zakresie umowy wartości min. 100 tys.) – dokument zawierający nazwę inwestora i zakres wykonywanych robót oraz termin z zaznaczeniem, iż roboty zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia i.t.p.)

2.8. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie budowlanym pozwalające wykonać należycie zakres zadania. Zamawiający nie zaznacza natomiast zakresu uprawnień, wymaga natomiast doświadczenia przynajmniej w 1 robocie o podobnym zakresie jak w opisie zadania.

2.9. Termin wykonania zadania – do 20 listopad 2021

3. Dokumenty jakie Wykonawcy składają wraz z ofertą cenową:

3.1. formularz ofertowy (zał. 1)

3.2. oświadczenia oferenta (zał. 2)

3.3. cena oferty (zał. 3)

3.4. dokumenty wskazujące spełnienie warunków 2.7 i 2.8.(zał. 4, 5)

4. Terminy i sposób komunikacji

4.1. Termin ostateczny składania ofert upływa dnia: 15.07.2021 godz. 10.00 (decyduje czas serwera)

4.2. Oferty można składać: jedynie pocztą e-mail (jako skany kolorowe podpisanych i opieczętowanych dokumentów). Oferty w postaci elektronicznej t.j. skanów kolorowych i podpisanych przesyłać tylko na adresprojekty@kurylowka.pl

4.3. Zapytania należy składać drogą elektroniczną tylko na na adres: projekty@kurylowka.plNależy powołać się na znak niniejszego postępowania. Ewentualne wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie parafii pod ogłoszeniem

4.4. Kontakt:

Formalny – Adam Mołdoch

Tel: (17) 243 80 10 wew. 136

projekty@kurylowka.pl

4.5. Nie przewiduje się korespondencji drogą pocztową.

4.6. Przesyłanie informacji lub ofert w inny sposób niż wskazany powyżej może się wiązać z nie zachowaniem terminów postępowania, brakiem odpowiedzi oraz brakiem rozpatrywania oferty.

5. Umowa

5.1. Postępowanie może odbywać się w sposób jednoetapowy lub dwuetapowy.

5.2. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena przy zachowaniu warunków minimalnych zawartych w zapytaniu oraz warunków dodatkowych, które mogą się ukazać podczas drugiego etapu negocjacji.

5.3. W przypadku ofert podobnych i o niewielkich różnicach zarówno cenowych jak i podmiotowych, Zamawiający może przystąpić do II etapu, negocjując warunki z wybranymi Wykonawcami. Do negocjacji ostatecznych (II etap) Zamawiający może wybrać oferentów, których oferty uzna za najkorzystniejsze ze względów zarówno cenowych jak i podmiotowych i może żądać dodatkowych dokumentów do ustalenia ostatecznych warunków.

5.4. W obu wypadkach prowadzenia postępowania opisanych w ust. 5.1. przed podpisaniem umowy Zamawiający może prowadzić negocjacje, w których ustali ostateczny termin podpisania umowy i realizacji zadania, ostateczne warunki jego wykonania i ostateczną kwotę.

5.5. Negocjacje będą się odbywać pocztą elektroniczną oraz telefonicznie a ich ostateczne ustalenia zostaną ujęte w podpisanej umowie.

5.6. W przypadku braku ostatecznych ustaleń przez strony i nie uzgodnieniu ostatecznych warunków podpisania umowy lub rezygnacji z podpisania umowy przez wykonawcę, zamawiający ustala do negocjacji kolejnego wykonawcę realizując warunki negocjacji.

5.7. Postępowanie opisane w ust. 5.6, może trwać do momentu podpisania umowy lub do czasu podjęcia decyzji przez zamawiającego o zakończeniu postępowania pomimo braku umowy realizacji.

5.8. Niniejsze postępowanie nie rości żadnych praw i zobowiązań do podpisania umowy przez Zamawiającego.

5.9. Faktyczny termin podpisania umowy wiąże się z ostateczną decyzją o przyznaniu dofinansowania (nie może być wcześniejszy od tej decyzji).

6. Podpisanie umowy, zakończenie.

6.1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wymagane dokumenty, których Zamawiający zażąda w negocjacjach w tym również potwierdzające warunki w oryginale jeśli tak zostały opisane. Oprócz tego bez dodatkowych wymogów Wykonawca dostarczy kosztorys uproszczony wykonany w oparciu o złożoną przez siebie ofertę

6.2. Umowa może zostać podpisana korespondencyjnie z zastrzeżeniem, iż najpierw podpisuje wykonawca z przesłaniem dokumentów oraz podpisanej umowy.

6.3. Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ostateczne wyniki postępowania zostaną ogłoszone pod niniejszym ogłoszeniem na stronie parafii.

https://parafia.tarnawiec.pl/

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

7.1. W celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Termomodernizacja budynku Kościoła w Ożannie – prowadzonego w trybie zapytania cenowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO; 

7.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Tarnawcu

Kuryłówka 347  37-303 Kuryłówka

Tel.: (17) 243 80 93

e-mail: parafia@tarnawiec.pl

7.3. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych służy następujący adres e-mail: parafia@tarnawiec.pl lub nr telefonu (17) 243 80 93;

7.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy szczególne;

7.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przyjętymi przepisami prawnymi.

7.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

7.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.8. Posiada Pani/Pan:

·       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

·       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy chyba, że nastapi to za zgodą obu stron;

·       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

·       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7.9. Nie przysługuje Pani/Panu:

·      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

7.10. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Dodatkowe informacje

8.1.W przypadku zainteresowania, Zamawiający przewiduje możliwość wizji w terenie z dodatkowymi wyjaśnieniami.

8.2. Uzgodnienie w zakresie terminu z osobą odpowiedzialną.

8.3. W przypadku braku zainteresowania wizją – spotkanie nie odbędzie się.

8.4. Wizytę w terenie można też wykonać samodzielnie.

9. Załącznikami do zapytania są

1) audyt energetyczny

2) przedmiar robót

3) formularze do wypełnienia w celu wykazania warunków

dokumenty postępowania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Termomodernizację budynku Kościoła w Ożannie, w terminie do 15.07.2021r.  wpłynęła jedna oferta firmy IGLOBUD LEŻAJSK Jakub Szostak Sp. k., Wierzawice 874B, 37-300 Leżajsk na kwotę 297 199,11 zł brutto.

W dniu 12.08.2021r. podpisana została umowa z firmą IGLOOBUD LEŻAJSK Jakub Szostak Sp. k. na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Kościoła w Ożannie

Poprzedni artykułOgłoszenia Parafialne – 13 Niedziela Zwykła – 27.06.2021 r.
Następny artykułOgłoszenia Parafialne – 14 Niedziela Zwykła – 04.07.2021 r.